FAQs Complain Problems

समाचार

कृषि तथा पशु समूह दर्ता सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सामाजिक विकास शाखा /प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
पान र VAT मा सिफारिस पान रु.३००।- VAT रु.५००।-
आवश्यक कागजातहरु: 
  • दर्ता सिफारिस
  • कृषक / पशु समुहको विधान
  • समुहको निर्णयको फोटोकपि 
  • समूहको सदस्यहरुको ना.प्र. को प्रतिलिपि
  • निवेदन र प्रगति प्रतिवेदन
  • वडा कार्यालय वा सेवा केन्द्रको सिफारिस
  • वडा कार्यालयमा कृषकको पेशागत विवरण