FAQs Complain Problems

समाचार

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- गाउँकार्यपालिकाको निर्णय भएपछि
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रसाशन शाखा /प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.२०००Ӏ-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निर्देशिका बमोजिमको दरखास्त

२) नागरिकता/जग्गाधनी/उद्योग दर्ता प्रमाण पत्र

३) दर्ताको लागि मेकानिकल इन्जिनियरको सिफारिस

४) कर चुक्ता सम्बन्धि प्रमाण कागजातहरु

५) कार्यविधि वमोजिम पुर्याउनुपर्ने प्रमाणहरु 

 

सेवा प्रकारः- विपद् व्यवस्थापन
सेवा समयः- विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णयपछी
जिम्मेवार अधिकारीः- अध्यक्ष /प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत /आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • माग गरेको व्येहोरा सहितको निवेदन
 • औचित्य पुष्टी हुने आधार प्रमाणहरु
 • प्राकृतिक प्रकोप सहायताको लागि वडाको सिफारिस र प्रहरी मुचुल्का, तस्बिरहरु

 

 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • उपभोक्ता समितिको निवेदन, निर्णय
 • जिम्मेवार पदाधिकारीको नागरिकताको प्रतिलिपि
 • वडाको सिफारिस
 • २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो सहितको दस्तखत नमुना कार्ड

 

 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेको सोहि दिनमा
जिम्मेवार अधिकारीः- प्राविधिक शाखा, योजना शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • प्राविधिकको अन्तिम मुल्यांकन र प्रतिवेदन
 • उ.स बाट काम सम्पन्न भएको निर्णय
 • प्रमाणित बिल, भरपाई र कागजातहरु
 • योजना पूर्व र पछिका तस्विरहरु (न्युनतम २ प्रति)
 • योजना फरफारक को निर्णय
 • अनुगुमन समितिको प्रतिवेदन
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्राविधिक प्रक्रिया पुगेको २-५ दिन सम्म
जिम्मेवार अधिकारीः- प्राविधिक शाखा, योजना शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सामाजिक परिक्षणको फाराम
 • प्राविधिक मुल्क्यांकन प्रतिवेदन
 • वडाबाट काम सम्पन्न भएको सिफारिश
 • अनुगुमन समितिको प्रतिवेदन
 • उ.स को खर्च सार्वजनिक सहित को निर्णय
 • योजना फरफारक निवेदन
 • योजना सञ्चालन र योजना सम्पन्न भएको फोटो २ प्रति
 • योजनाको वित्तिय प्रगति विवरण
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेको सोहि दिनमा
जिम्मेवार अधिकारीः- प्राविधिक शाखा/ योजना शाखा/ आर्थिक प्रशासन शाखा/ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • उपोभोक्ता समिति गठन गरेको निर्णयको प्रतिलिपि
 • अनुगमन समिति गठनको निर्णय पत्र
 • सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश
 • लागत इष्टिमेट, नक्सा डिजाइन
 • योजना पूर्वका तस्विरहरु
 • उ.स. बाट सम्झौता र पेश्की माग, निर्णय प्रतिलिपि र पत्र
 • कार्याक्रमको हकमा समितिको प्रस्ताव
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.२००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन
२) सम्बन्धित वडाको सिफारिश
३) नागरिकता र आवश्यकतानुसारका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

Pages