FAQs Complain Problems

समाचार

नेपालको पहिलो पर्यटन गाउँ सिरुवारीबाट बिहानको समयमा देखिने दृष्य।

Read More

बाङ्सिङबाट देखिने माछापुच्छ्रे हिमालको दृष्य।

Read More

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५६०५०१८०/९८५६००५६००
उपाध्यक्ष
९८४६०७१४७०

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५६००५६०९

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रचलित कानुन अनुसार
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा /पंजिकरण शाखा /सामाजिक विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन
 • नागरिकताको प्रतिलिपि
 • पतिको मृत्यु दर्ता(विधवाको हकमा)
 • पति संगको नाता प्रमाणित पत्र
 • सम्वन्ध विच्छेदको प्रतिलिपि
 • जन्म दर्ता प्रमाण पत्र
 • बसाइ सराइ
 • ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो,
 • एकल महिलाको हकमा अबिवाहित प्रमाणितको सर्जमिन
 • मुचुल्का
 • अपांग परिचय पत्र
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- चौमासिक
जिम्मेवार अधिकारीः- लेखा शाखा /पंजिकरण शाखा /प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • वडाको निकासा माग पत्र
 • भरपाई
 • अनलाईन इन्ट्रि विवरण

 

 

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा /प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- पान र VAT मा सिफारिस पान रु.३००।- VAT रु.५००।-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • दर्ता सिफारिस
 • कृषक / पशु समुहको विधान
 • समुहको निर्णयको फोटोकपि 
 • समूहको सदस्यहरुको ना.प्र. को प्रतिलिपि
 • निवेदन र प्रगति प्रतिवेदन
 • वडा कार्यालय वा सेवा केन्द्रको सिफारिस
 • वडा कार्यालयमा कृषकको पेशागत विवरण

 

 

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी /प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • प्रथम वर्षको लागि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, नवीकरणको लागि अघिल्लो आ.व.मा भूमिकर तिरेको रसिद वा यस कार्यालयबाट जारी गरिएको भूमिकर तथा सम्पत्ति कर  नवीकरण बुक
 • सम्पत्ति कर तिरेको प्रमाण

 

 

सेवा प्रकारः- प्राविधिक
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्राविधिक शाखा /प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निवेदन शुल्क: रू.५००Ӏ-, प्रति वर्ग फिट भुमिगत,भई पहिलो,दोश्रो,तेस्रो र तेस्रो तल्ला भन्दा माथिको क्रमश रु ४,४,५,६,८ र कच्ची तथा माटोको प्रति वर्ग फिट रु.२Ӏ- सिमेन्टको जोडाईमा इट्टा वा ढुङ्गाँको प्रति वर्ग फिट रु.३।-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • ना.प्र.को प्रतिलिपि
 • लालपुर्जाको प्रतिलिपि
 • भूमिकर तथा सम्पत्ति कर  तिरेको रसिद

 

 

 

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- वि.नि को प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि र कार्यपालिकाको निर्णय भएपछि
जिम्मेवार अधिकारीः- शिक्षा शाखा /प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन वमोजिम तह अनुसार फरक फरक हुनेछ
आवश्यक कागजातहरुः-
 • शिक्षा नियमावली अनुसूची-१ वमोजिमको निवेदन
 • शैक्षिक गुठीको विधान वा कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि
 • प्रस्तावित विद्यालयको शैक्षिक नक्सा
 • वि.व्य.स को निर्णय
 • शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसारका आवश्यक कागजातहरु

 

 

 

 

 

 

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोही दिन/सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा /सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी /प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन वमोजिम व्यवसाय अनुसार फरक फरक हुनेछ ।
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • कर चुक्ता प्रमाणपत्र
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
 • स्थानीय तहबाट दर्ता भएको व्यवसाय दर्ता को प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
 • बहाल सम्झौताको प्रतिलिपी
 • आफ्नै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको भूमिकर तथा सम्पत्ति कर  र घरजग्गा कर तिरेको रसिद
 • कर चुक्ता प्रमाणपत्र
 • २ प्रति फोटो
सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोही दिन/सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा /सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी /प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन वमोजिम व्यवसाय अनुसार फरक फरक हुनेछ ।
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • नागरिकता प्रमाणिपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
 • विदेशीका हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस
 • २ प्रति फोटो
 • घर बहाल सम्झौता
 • आफनै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको भूमिकर तथा सम्पत्ति कर  र घरजग्गा कर तिरेको रसिद स्थानीय तहको नाममा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरी व्यवसाय दर्ता गरेको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरेको व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
 • वडाको सिफारिस

 

 

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सहकारी शाखा /प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- सहकारीको वर्गीकरण अनुसार फरक-फरक हुनेछ ।
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सहकारी संस्थाको स्वीकृत विनियम र कार्य योजना
 • सहकारी संस्थाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन
 • सदस्यलिन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र रकम विवरण
 • प्रथम र दोस्रो प्रारम्भिक भेलाको निर्णय
 • अधिकार प्रत्यायोजन फारम
 • स्वघोषणा पत्र
 • तमसुक भरपाई
 • समितिका पदाधिकारीहरुको फोटो सहितको विवरण
 • संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको नमुना
 • सेयर दर्ता कितावको नमुना
 • आवेदकको विवरण फारम
 • संस्था दर्ताको पत्र

 

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेमा सोहि दिन / बुझ्नुपर्ने रिपोर्ट भएपछि ३ – ५ दिन लाग्ने
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा /प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.५००Ӏ-
आवश्यक कागजातहरुः-

दर्ताको लागी

१) संस्थाको विधान

२) वडाको सिफारिस

३) ना.प्र.को प्रतिलिपि

४) कर चुक्ताको प्रमाण पत्र

५) वार्षिक प्रगति विवरण

६) लेखा परिक्षण प्रतिवेदन

 

जानकारी